Protokoll fra årsmøtet i Hodr idrettslag for synshemmede 29.mars 2023

Møtet fant sted i Norges Blindeforbund Oslo fylkeslags lokaler i Sporveisgt.10 og varte fra kl. 19.00-20.30.

 1. Åpning

Nestleder Jørund Gåsemyr åpnet møtet ved å ønske velkommen. Leder Lars Bjørndal var digitalt tilstede. Jørund inviterte til to minutters stillhet for to medlemmer som døde det siste året.

 1. Navneopprop

23 stemmeberettigede var til stede på årsmøtet.

 1. Innkallingen til årsmøtet ble godkjent.

 2. Konstituering

 1. Dirigent

Unni Fauskrud ble valgt etter forslag fra styret.

 1. Referent

Maj Vangli ble valgt etter forslag fra styret.

 1. Tellenemnd (2 personer)

Gunhild Støren og Inger Sjønnesen ble valgt etter forslag fra årsmøtet.

 1. Protokollunderskrivere (2 personer)

Nina Tveter og Olav Slaattelid ble valgt etter forslag fra årsmøtet.

 1. Godkjenning av sakslista

Sakslista ble godkjent.

 1. Årsmelding for 2022 fra styret

Årsmøtet tok styrets årsmelding til orientering.

 1. Rapporter fra gruppeansvarlige og materialforvalter for 2022

Rapportene ble tatt til orientering.

 1. Regnskap for 2022

Regnskapet ble gjennomgått og tatt til orientering.

 1. Rapport fra kontrollutvalget

Rapport fra kontrollutvalget ble lest opp av Olav Slaattelid og tatt til orientering.

 1. Innkomne saker fra medlemmene

Årsmøtet behandlet innsendt sak fra Camilla Hansen om å få i gang svømmetrening for synshemmede. Dette kan evt igangsettes i samarbeid med andre. Årsmøtet ber styret utrede om forslaget kan realiseres.

 1. Forslag fra styret

Ingen.

 1. Medlemskontingent for 2024

Styret foreslår uendret medlemskontingent, 500kr for voksne og 250kr for barn noe som ble tiltrådt av årsmøtet.

 1. Forslag til budsjett for 2023

Det foreslåtte budsjett ble vedtatt.

 1. Organisasjonsplan for 2023

den ble godkjent.

 1. Valg

Valgkomiteens innstilling var sendt ut. Valgkomiteens innstilling ble fulgt og alle valg var enstemmige:

Leder: Lars Bjørndal(gjenvalg ett år)

Nestleder: Jørund Gåsemyr(gjenvalg 2år)

Sekretær: Maj Vangli(ikke på valg)

styremedlem: Jarle Johnsen(ikke på valg)

Styremedlem: Else Aaseth(ikke på valg)

1.vara: Camilla Hansen (nyvalgt 1år)

2.vara: Alexander Høyem (gjenvalg 1år)

Kontrollutvalg: Dagfinn Sæther og Thore Glærum gjenvelges. Vara: Stein Morbech (ny)

Materialforvalter: Kari Brevik (ny)

Gruppeansvarlige:

Fjellturgrupper: Else Aaseth (gjenvalgt)

Spinninggruppe: Kari Brevik (gjenvalgt)

Trimgruppa: Unni Fauskrud (gjenvalgt)

Styrke/pilates: Nina Johnsen (gjenvalgt)

Skigruppe: Olav Slaattelid (gjenvalgt)

Løpegruppe: Stine Morbech(ny)

Goalball: Katrine Ravnanger (nyvalgt)

Barnegruppe: Alexander Høyem (gjenvalgt)

Valgkomite:

Stein Morbech, Elisabeth Wickstrøm og Stine Morbech. Vara: Nina Tveter. Alle ble gjenvalgt.

 1. Avslutning

Leder Lars Bjørndal avsluttet møtet (via speaker som fungerte fint). Han takket Leif Halbo for flott innsats i styret og ønsket nyvalgt varamedlem Camilla Hansen velkommen i styret. Lars takket også alle som hadde gjort en innsats i Hodr i 2022.

Oslo, den 5.april 2023

Maj Vangli

Referent

Nina Tveter Olav Slaattelid

Protokollunderskriver Protokollunderskriver