Hodr etter 1990 - trim, mosjon og friluftsliv i fokus

Hodr har de siste 20 - 30 årene gått mer og mer over til å bli en mosjonsklubb. Selv om Hodr fortsatt hadde eliteutøvere som hevdet seg internasjonalt både på 90-tallet og første tiår av 2000-tallet, var dette med ett unntak utøvere som hadde startet sin karriere tidligere, og Hodrs aktivitetstilbud spilte ikke noen viktig rolle i treningsarbeidet deres. Konkurranseidrett, som var så viktig ved etableringen av Hodr i 1969, fikk gradvis mindre betydning for laget. Riktignok sto Hodr fortsatt som arrangør av et årlig nasjonalt friidrettsstevne for synshemmede og bevegelseshemmede fram til begynnelsen av 2000-tallet, og en etter hvert ganske liten gruppe medlemmer stilte opp som deltakere. Men ellers begrenset konkurranseaktiviteten sommerstid seg til deltakelse i mosjonsløp som Sentrumsløpet og UKI-karusellen. Vinterstid har imidlertid Ridderrennet fortsatt å være et viktig mål for mange av Hodrs langrennsutøvere. Dette rennet har vært en god motivasjonsfaktor for deltakerne på skitreningen i Sørkedalen og barmarkstreningen i Korketrekkeren.

Nye aktiviteter på 90-tallet

For Hodr var hovedfokus nå å skape et trim- og mosjonstilbud som kunne få flest mulig til å holde seg i form, og selvfølgelig også til å være medlemmer av laget. I tillegg til den tradisjonelle sirkeltreningen ble det i 1992 satt i gang aerobics-trening i gymsalen på Huseby. Dette tilbudet ble godt mottatt, og deltakerantallet var høyt. For å styrke mosjonsprofilen til laget ble det året etter opprettet et tillitsverv som turoppmann. Oppgaven var å arrangere turer i Oslomarka vår og høst.

Nye utfordringer og nye aktiviteter etter århundreskiftet

De idrettspolitiske vindene tidlig på 2000-tallet blåste i retning av full integrering av handikapidretten i den vanlige idretten, også på lagsplan. Dette var en utvikling Hodr måtte ta stilling til. Styret valgte å fortsette som en selvstendig klubb, med idrett og mosjon for synshemmede som formål. En var redd for å miste styring på økonomi og tilrettelegging av trening for synshemmede hvis laget sluttet seg til en ordinær idrettsklubb.

Det nye århundret startet med at Huseby gjennomgikk en lengre oppussingsperiode. Dette var en stor utfordring for Hodr, men laget klarte å skaffe alternative lokaler for svømme- og friidrettstrening på forsvarets anlegg på Kolsås under rehabiliteringen av Huseby.

En annen utfordring var at medlemstallet hadde begynt å synke. Helt fra midten av 70-tallet og fram til 1997 hadde antallet medlemmer stort sett ligget mellom 90 og 110, men var falt til 78 ved utgangen av 1999. Et bidrag til å motvirke denne trenden var opprettelsen av en spinninggruppe i begynnelsen av 2000. Hodr investerte i en sykkelpark som fikk tilhold i lokaler leid fra NBF, i 3. etasje i Sporveisgata 10.

Etter hvert flyttet treningen til nyoppussede lokaler i underetasjen, hvor det også ble innredet et rom med en tredemølle og styrketreningsutstyr i tillegg til spinningrommet. Medlemstallet stabiliserte seg nå på vel 80 i noen år. Men fra 2006 begynte antall medlemmer igjen å synke, og nådde et historisk bunnivå på 55 ved utgangen av 2008.

Fjellturer

I 2009 arrangerte Hodr en ukes fottur fra hytte til hytte i Rondane. Noen av medlemmene hadde erfaring med slike turer fra tidligere, da NBF sto som arrangør. Dette ble begynnelsen på fjellturaktiviteten, som allerede neste år ble utvidet med en fjelltur med fast opphold på Grimsdalshytta på grensen mellom Rondane og Dovre, i tillegg til en ukestur i Tafjordfjelllene. Laget har arrangert to turer i året hvert år siden da. Les mer på Hodr og fjellturhistorie.

Barnegruppa gjenoppstår

I 2010 lyktes laget i å gjenopprette barnegruppa, som var blitt nedlagt på slutten av 90-tallet. Treningene foregikk en gang i måneden i gymsalen og i svømmebassenget på Huseby. Et halvår ble det i stedet drevet klatretrening på Vulkansenteret. Les mer på Barnegruppa.

Opprettelsen av fjellturgruppe og barnegruppe bidro til at medlemstallet igjen kom opp i vel 70; omtrent samme nivå som de første årene etter at Hodr ble stiftet.

Tilgangen til Huseby stenges

For svømmegruppa i Hodr fant man etter hvert ut at bassenget på Huseby var i minste laget, og hadde plass til for få svømmere. Svømmetreningen ble flyttet til Linderud bad i noen år. Etter hvert ble utgiftene for leie av Linderud bad så høye at Hodr måtte flytte tilbake til Huseby. Da Huseby igjen ble en bygggeplass i 2015, ble svømmegruppa lagt på is. Etter den nye oppussingsrunden viste det seg at bassenget ikke skulle fylles med vann, og svømmegruppa ble nedlagt.

Heller ikke gymnastikksalen var tilgjengelig etter oppusingen av Huseby. Den skulle brukes til møterom for Statped. Trimgruppa, som etter hvert erstattet den tidligere aerobics-gruppa, fikk tilhold i lokalene til Huseby fysioterapi under opppussingen, og denne ordningen fortsatte derfor videre. Den siste resten av forhold til Huseby er det nå ski- og løpegruppa som står for. Denne gruppa bruker fortsatt Huseby som utgangspunkt for skitreningen i Sørkedalen og barmarkstreningen i Korketrekkeren.

Barnegruppa led også under bortfallet av Huseby som treningssted, men fikk en ny giv da det fra 2017 i stedet ble satset på klatretreninger på Klatreverket og to årlige samlinger på NBFs senter i Hurdal.

Helgesamlinger

På Hurdalsenteret begynte Hodr i 2001 også å arrangere skisamlinger, vanligvis i slutten av januar. I noen år kom denne samlingen i tillegg til den tradisjonelle skisamlingen på Beitostølen i begynnelsen av desember. Beitosamlingene forsvant imidlertid etter 2005 pga. synkende oppslutning, enten dette nå skyldes tidspunktet rett oppunder jul, ønske om høyere komfort eller den lange reiseavstanden til Beitostølen.

Barmarkssamlingene på høsten, som lenge ble arrangert på Husebyvangen i Hurdal, men også noen ganger på Kobberhaughytta i Nordmarka eller på NBFs Hurdalsenter, ble likeledes etter hvert nedlagt. I stedet begynte Hodr i 2008 å arrangere en helgesamling på Hurdalsenteret på ettersommeren. Tilgangen til Hurdalsjøen, skogsterrenget rundt og ikke minst et stadig voksende aktivitetstilbud på selve senteret med svømmmebasseng, gymsal og klatrevegg innendørs, og bl.a. høydebane og zipline utendørs, bidro til å gjøre disse samlingene attraktive. Les mer på Hodr og helgesamlinger.

Markaturer

De siste årene er også markaturer tatt opp igjen. Hodr har arrangert høsttur til Kikutstua i Nordmarka og to skiturer til Løvlia på Krokskogen, alle med overnatting. Dessuten har det vært dagsturer i Oslo og omegn.

Status i jubileumsåret

I januar 2019 ble det startet en ny gruppe som trener i Oslo fylkeslags lokaler i Sporveisgata 10. Her legges det vekt på styrketrening og pilates. Medlemstallet, som er opppgitt å være 79 i årsmeldingen for 2018, har steget til nærmere 90 i løpet av jubileumsåret som følge av denne tilveksten i Hodrs treningstilbud.